Reward

Apply: Work Experience at Fèisean nan Gàidheal at Fèisean nan Gàidheal

Use 25 pts
Learn and Grow Entries Closed On 16-Sep-2019 00:00
Oh no! This reward is no longer available. Go back to your dashboard to check out what's available to you now.

Bidh an neach a shoirbhicheas a’ cruinneachadh fiosrachaidh airson Fèisean nan Gaidheal a shanasachd tro na meadhanan sòisealta. ‘S e cothrom math a bhios ann ionnsachadh mu dheidhinn obair anns a’ Ghàidhlig, na h-ealain agus le buidhnean ciùil, drama is coimhearsnachd.  Gheibhear blas de mheasgachadh de ghnìomhan taobh a-staigh obair nam Fèisean.

The successful young person will be involved in gathering information for social media and promoting Fèisean nan Gàidheal.  This will be a good opportunity to learn about working in Gaelic, in the arts and with community, music and drama groups.  There will be a taste of a variety of tasks involved in supporting Fèisean.

’S ann feasgar Dihaoine às dèidh na sgoile a bhios an cothrom seo neo ma dh’fhaoidte feasgar eile a bhios freagarrach dhuibh.

This opportunity is available after school on a Friday afternoon or another afternoon that may suit you better.

Bidh an ceann-là tòiseachaidh agus ùine na greis-gnìomhachais air obrachadh a-mach eadar Fèisean nan Gaidheal agus an neach a shoirbhicheas. Bidh an neach stèidhichte ann an Inbhir Nis.

The start date and duration of the opportunity will be worked out between the successful candidate and Fèisean nan Gaidheal.  The successful candidate will be based in the Inverness office.

Ready to get started?

Get now

Location

Highland

2 ARDROSS TERRACE

INVERNESS

IV3 5NQ

About Fèisean nan Gàidheal

Tha Fèisean nan Gaidheal a’ toirt taic do leasachadh fèisean stèidhichte sa choimhearsnachd a bhios a’ teagasg ceòl traidiseanta, dannsa agus dràma do ar n-òigridh air feadh Alba. A bharrachd air sin, bidh sinn ag obair le sgoiltean airson Fèisgoil a lìbhrigeadh agus bidh sinn còmhla ri buidhnean ionadail bidh sinn a’ cumail taic ri Cèilidhean agus Dràma air Chuairt. Bidh sinn a’ ruith Blas gach bliadhna agus tha goireasan didseatach againn leithid FèisTV. We support communities across Scotland to teach young people traditional Scottish music, Gaelic song, dance and drama skills through local Fèisean (festivals). We support Cèilidh Trails each summer which play at hundreds of venues; we run the annual Blas Festival, have established a Gaelic arts and language in education service called Fèisgoil and have an online digital channel, FèisTV.

To find more about Fèisean nan Gàidheal, click here